Alapszabály

1. Az Egyesület neve:
Rónaőrző Természetvédelmi Egyesület
Korábbi név: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület
Rövid elnevezés: Rónaőrző Egyesület
Angol megnevezés: Rónaőrző Society for Nature Protection

2. Az Egyesület székhelye:
4241, Bocskaikert Pillangó u. 23.
Telephelyek: 4032 Debrecen, Tessedik u. 115., 3556 Kisgyőr Szőlőkalja u. 8.

3. Működési terület:
Magyarország, elsősorban Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megye.

4. Az Egyesület célja:
Hatékonyan közreműködni a Kárpát-medence, elsősorban az Észak –Alföldi és Észak-
Magyarországi régió, kiemelten a debreceni Nagyerdő, Erdőspuszta, a dél-nyírségi és bihari,
hortobágyi valamint dél-bükki táj megóvásában, környezetének védelmében, természeti-
kultúrális értékeinek feltárásában, ápolásában, az ökológiai, csillagászati és etnográfiai
kutatásban, az egészséges, környezetbarát, fenntartható életmód és gazdálkodás
terjesztésében, a fényszennyezés ellenes küzdelemben, az esélyegyenlőség segítésében, és a
fentiekkel kapcsolatos szemléletformálásban, ismeretterjesztésben, különös tekintettel az
ifjúságra és a hátrányos helyzetűekre.

5. Az egyesület közhasznú tevékenységeinek jogszabályi hivatkozásai:
Környezetvédelem, természetvédelem: 2011.évi CLXXXIX.tv. Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény   13.§ (1). 5.  11. 19. pontja alapján látja el.
–          környezet-egészségügy;
Az egészséges környezet fenntartására ösztönző szemléletformáló programokat szervez,
fellép az egészséget veszélyeztető jelenségekkel szemben.
–          helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás,
A helyi védett területek kezelésében részt vesz, természetvédelmi, természetvédelmi és
vízgazdálkodási szemléletformáló programokat és kampányokat szervez, környezeti
tanácsadást folytat.
–          hulladékgazdálkodás;
Környezeti tanácsadás keretében népszerűsíti a szelektív hulladékgyűjtést, a
komposztálást, a hulladék minimalizálást.
–          településtisztaság;
Részt vesz köztisztasági kampányokban, pl a “Te szedd” akcióban.
Kulturális, közművelődési tevékenység : 1997. CXL. a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló  tv. 76. §.(1) (2) a. b. d.
g.  pontjai
–          az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák
megteremtése,
Környezet és természetvédelmi, kulturális, hagyományőrző, csillagászati,
mentálhigiénés, és egyéb programokat, tanfolyamokat, szakköröket szervez.
–          a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
Az épített és szellemi hagyományokat felméri, ápolja, népszerűsíti.
–          az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
támogatása,
Helyt ad önszerveződő közösségeknek saját létesítményeiben.
–          a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
Működteti a kisgyőri Természet Házát, ahol programokat szervez a szabadidő hasznos
eltöltésére.
Kutatási tevékenységet  2004. CXXXIV. törvény a a kutatás-fejlesztésről és a
technológiai innovációról  5§ (2) bekezdése alapján látja el.
Ökológiai, csillagászati és néprajzi kutató programokat folytat.
Egészségmegőrzés : 2011.évi CLXXXIX.tv. Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény 13.§ (1) 4. 5.
Az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;programok megvalósítása,
Az egészséges életmódra nevelő, szemléletformáló programokat, képzéseket szervez.
Információnyújtás.
Fogyasztóvédelem: 1997. CLV. törvény  a fogyasztóvédelemről: 17§. (2) 17. § (1)
bekezdése alapján látja el:
Népszerűsíti a tudatos vásárlást, az egészséges és helyi termékek fogyasztását.
Településfejlesztés: 2011.évi  CLXXXIX. tv Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény 13.§ (1) bek. 1. pont alapján látja el.
Részt vesz a településfejlesztési programok előkészítésében és véleményezésében.
Az Egyesület az 4§-ban meghatározott célok elérése érdekében és a fenti közfeladat
ellátásra tekintettel:

a./ Részt vesz:
-természetvédelmi oltalom alatt álló, és még nem védett területek természeti értékeinek
kutatásában, feltárásában, károsodásuk megelőzésében, természetvédelmi kezelésében, a
veszélyeztetett növény és állatfajok védelmi programjaiban;
-a fenntarthatóságot, a környezetbarát és egészséges életmódot szolgáló programokban,
illetve maga is szervez ilyeneket;
-a  fenti tájegységek kulturális értékeinek és hagyományainak feltárásában, megőrzésében;
ápolásában,
-a természet védelmét szolgáló ökológiai kutatásokban és felmérésekben;
-a Magyar Csillagászati Egyesület és más hazai és nemzetközi csillagászati szervezetek által
koordinált kutatási tevékenységben.

b./ Aktív oktató, nevelő, népszerűsítő tevékenységet fejt ki a táj, a természet, és a kulturális
értékek, valamint a csillagászat eredményeinek és a csillagos ég esztétikai
értékeinek  megismertetése, megszerettetése érdekében, felhívja a lakosság figyelmét
közvetlen a környezetük védelmére, megóvására, gondozására, környezetvédelmi
programokat szervez.

c./ Fellép a tájat veszélyeztető jelenségek, valamint a természetvédelmi és csillagászati
érdekeket egyaránt veszélyeztető fényszennyezés ellen.

d./ Segíti a helyi hagyományos tájgazdálkodást és ökogazdálkodást, a bioméhészetet.

e./ Környzetvédelmi és ismeretterjesztő akciókat szervez, Környezeti Tanácsadó Irodát
működtet, a  környezeti állapot és a fogyasztói magatartás egészségre gyakorolt hatásait
figyelemmel kíséri, az ezzel kapcsolatos információkat gyűjti, terjeszti.

f./ Az egyes környezeti elemek állapotával kapcsolatos információkat gyűjti,
közzéteszi, segítséget nyújt az ezekkel kapcsolatos környezeti információkhoz való
hozzájutáshoz.

g./ Tanulmányokat, szakértések készít.

h./ Környezeti nevelési, és oktatási, pedagógus képzési programokat szervez,
szemléletformáló kiadványokat szerkeszt és terjeszt, környezeti tanácsadó
tevékenységet végez.

j./ A Kárpát medence, Éurópa és a világ népeinek kultúráját ismertető programokat
szervez a népek és nemzetiségek közötti megértés elősegítése érdekében.

k./ Foglalkozik a környezet és természetvédelem, a csillagászat és a kultúra tárgykörébe
tartozó egyéb kérdésekkel.

l./ A hátrányos helyzetű és ifjúsági célcsoportok szemléletformálására különös figyelmet
fordít.

m./A társadalmi esélyegyenlőséget javító, a hátrányos helyzetűeket segítő programokat
szervez.

n./ Hazai és nemzetközi kapcsolatokat épít ki és ápol a fenti feladatok érdekében.

6. Az Egyesület céljait nonprofit, társadalmi szervezetként kívánja elérni, semmiféle politikai
tevékenységet nem végez, politikai pártokkal kapcsolatot nem tart, azoktól független, azoknak
támogatást nem ad, illetve tőlük támogatást nem fogad el, országgyűlési valamint
önkormányzati választásokon képviselőjelöltet nem állít és nem támogat.

7. Az egyesület közhasznú tevékenységet folytat
Ennek érdekében:
-szolgáltatásait bárki igénybe veheti
– gazdasági -vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a létesítő okiratban
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez
– Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólagosan
jelen alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
-Az elnökség, Ellenőrző Bizottság, Közgyűlés ülései nyilvánosak.
– Az Egyesület iratait az elnök kezeli, tartja nyilván. A Kérelmezők az egyesület
Elnökéhez intézett írásbeli kérelem alapján tekinthetnek be az Egyesület működésével
kapcsolatban keletkezett iratokba, beszámolóba és közhasznúsági mellékletbe az
egyesület székhelyén. Az Elnök 8 napon belül köteles biztosítani a betekintés feltételeit
és tájékoztatni a kérelmezőt a betekintés helyéről és idejéről.
-a döntést hozó szervek határozatait, közhasznúsági beszámolóit a Közgyűlésen történő
kihirdetéssel, valamint az Egyesület honlapján ( https://ronaorzo.csillagpark.hu/-) történő,
legalább egyhetes időtartamra történő megjelentetéssel kell nyilvánosságra hozni.
-tagjain kívül mások számára is biztosítja a közhasznú szolgáltatásait. Az egyesület
működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói (közhasznúsági
melléklete) közlésének nyilvánosságáról az egyesület honlapján:
https://ronaorzo.csillagpark.hu/-n biztosítja.
– az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
-Az elnök köteles a közgyűlés, elnökség és Ellenőrző Bizottság által hozott olyan
határozatokat, amelyek valamely tagra vonatkozóan jogokat vagy kötelezettségeket
állapít meg, vagy harmadik személyt, hatóságot érint a döntés meghozatalától számított
8 napon belül írásban, ajánlott tértivevényes postai küldeményként az érintetteknek is
megküldeni.

8. Az egyesület tagjai:
a./ Az egyesület tagja lehet minden magyar állampolgár, és minden olyan külföldi
állampolgár, aki Magyarországon letelepedési, vagy tartózkodási engedéllyel bír, s aki
felvételét kéri az Egyesületbe, annak alapszabályát elfogadja, a tagdíj befizetésére
kötelezettséget vállal, és az ezekről szóló belépési nyilatkozatot aláírja. A tagokat az elnökség
veszi fel.

b./ Az Egyesületnek jogi személyek is tagjai lehetnek. Ez esetben a tagsági jogokat a jogi
személy törvényesen meghatalmazott képviselője gyakorolja.

9. A tag jogai
a./ Részt vehet az Egyesület tevékenységében, és annak rendezvényein;
b./ Választó és választható az Egyesület szerveiben és tisztségeire;
c./ Az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát a tudomásra jutástól számított
30 napon belül, a Bíróság előtt keresettel támadhatja meg.

10. A tag kötelezettségei:
a./ Aktívan működjék közre az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában;
b./ Tartsa be az Alapszabályt;
c./ Minden év január 31.-ig, illetve a belépési nyilatkozat kitöltését követő 30 napon belül
fizesse be a tagdíjat.

11. A tagsági viszony megszűnése:
– kilépéssel,
– kizárással.
A tag az Egyesületből bármikor kiléphet.
-A tagság kilépéssel szűnik meg, ha a tag azt írásban kéri és azt az egyesület elnöksége
nyugtázza.

-A tagság kizárással szűnik meg, ha a tagot elsőfokon az egyesület elnöksége vagy
másodfokon az egyesület közgyűlése kizárja.
A kizárás okai:
A tag kizárható, ha a tagdíjat nem fizeti, az Egyesület érdekeit veszélyezteti, bűncselekményt
követ el, vagy az Alapszabályt egyéb módon, súlyosan megszegi.
b.) A fegyelmi eljárás rendje, a védekezés és a jogorvoslat lehetséges módjai:
A kizárás tényéről elsőfokon az egyesület elnöksége egyszerű szótöbbséggel, nyílt vagy
titkos szavazással dönt, mely döntését minden esetben indokolással együtt, hivatkozva a
kizárás okára, ill. a megszegett alapszabályi rendelkezésre, a taggal írásban közli. közlést
követően a tagnak 8 napon belül nyilatkoznia kell, hogy a kizárással egyetért-e, avagy nem.
mennyiben a megadott határidőn belül a tag nem nyilatkozik, úgy a kizárást jogerősnek kell
tekinteni. a a tag a kizárással nem ért egyet, és az elnökség határozatát írásban megfellebbezi
(fellebbezését a közgyűlésnek címezve az elnökségnek eljuttatja), úgy ügyében másodfokon a
közgyűlés dönt. A fellebbezés ügyében a rendkívüli közgyűlést a fellebbezés átvételét követő
15 napon belül szabályosan össze kell hívni úgy, hogy arra a kizárás előtt álló tagot is
szabályos módon meg kell hívni, és számára lehetőséget kell biztosítani a védekezésre,
indokai előterjesztésére. A közgyűlés a legsúlyosabb esetben a tag kizárásáról, enyhébb
esetben a tagsági jogviszony meghatározott időre történő szüneteltetéséről, esetleg szóbeli
vagy írásbeli figyelmeztetésről is határozhat. A közgyűlés a tag fegyelmi ügyében nyílt vagy
titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. A tag meghallgatását követően a
közgyűlés tárgyban hozott határozata ellen jogorvoslatnak kizárólag jogszabálysértésre való
hivatkozással van helye az Alapszabály 9/c pontja alapján.

12. Az Egyesület szervezetei:
Közgyűlés
Elnökség
Ellenőrző Bizottság

13. A Közgyűlés:
Az Egyesület legfelsőbb szerve a Közgyűlés, amelynek kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a./ az Alapszabály megállapítása és módosítása;
b./ más társadalmi szervezetekbe való belépés, az azokkal való egyesülés és a megszűnés
kimondása;
c./ az éves költségvetés és munkaterv meghatározása;
d./ az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;
e./ Az éves beszámoló ( pénzügyi és szakmai) elfogadása
f./ az Elnökség, Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása;
g./ másodfokon a kizárás kimondása.
A Közgyűlés kizárólagos hatásköre, hogy elfogadja az éves beszámolót az alábbiak
szerint: Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg
közhasznúsági mellékletet készíteni. A közhasznúsági melléklet elfogadása is a
Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Egyesület éves beszámolójának
jóváhagyása a közhasznúsági melléklet elfogadásával egyidejűleg, tárgyévet követő év
május 31. napjáig a Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbségével hozott döntése
alapján történik ;A Közgyűlés elé terjesztés az Elnök feladata.
A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni.

14. Az Elnökség:
Az Egyesület ügyintéző szerve az Elnökség.
Az Elnökség tagjai:
– elnök
– titkár
– alelnök
Az elnökség szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik.

15. Az Elnökség feladatai:
a./ Két közgyűlés között irányítja az Egyesület munkáját;
b./ Dönt minden olyan kérdésben, ami nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe;
c./ Összehívja a Közgyűlést;
d./ Elkészíti a költségvetési tervet, az éves munkatervet és éves beszámolót, és az éves
közhasznúsági jelentést.
e./ Dönt a kizárásról.

16. A közgyűlés akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak legalább fele +1 fő jelen
van. Az Elnökség akkor határozatképes, ha legalább 2 fő van jelen.
A közgyűlés határozatképtelensége esetén 48. órán belül új közgyűlést kell összehívni, mely
a megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes.

17.
A közgyűlési és elnökségi meghívót és az írásos előterjesztéseket a tagoknak legalább
egy héttel korábban meg kell küldeni postai úton tértivevényes küldeményként, vagy
személyesen kell átadni, úgy hogy az átvétel időpontját az elnök rögzíti és az átvétel
tényét a meghívott aláírásával igazolja. A meghívó tartalmazza az ülés helyét és idejét
és a napirendi pontokat.
A Közgyűlésen részt venni nem tudó tag a napirendi pontokról véleményét írásban közölheti,
melyet az Elnökség a Közgyűléssel köteles ismertetni.
A napirendi pontokat az ülésen nyílt jelöléssel és szavazással megválasztott levezető elnök
előterjesztése alapján fogadják el. Az üléseken a jelenlévők nyílt jelöléssel és szavazással
jegyzőkönyvvezetőt és hitelesítőt választanak, akik kötelesek jegyzőkönyvet elkészíteni.
A Közgyűlés és az Elnökség ülésén készült jegyzőkönyv tartalmazza: a döntés tartalmát,
időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, ha
lehetséges akkor személyét. Előbbi tartalmi elemeket az egyesület elnöke ellenőrzi a
jegyzőkönyvekben az ülések után és gondoskodik azok nyilvántartásáról, Határozatok
Tárába történő vezetéséről.
A jegyzőkönyvet az egyesület irattára, minden tagja illetve minden érdekelt fél megkapja.
18. A határozathozatal általános módja: nyílt szavazás, ha azonban a jelenlévő
szavazásra jogosultak egyharmada kéri, titkos szavazást kell elrendelni.
19. A közgyűlés és elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, de az elnökség 2
fő jelenléte esetén a döntéseket egyhangúan hozza. Kétharmados szótöbbség szükséges az
alapszabály megváltoztatásához és a feloszlás kimondásához.

20. Az elnökség jelölése és megválasztása
a./ A jelölőlistára felkerülőkre bármely a közgyűlésen jelen lévő tag javaslatot tehet.
b./ Az elnökség megválasztása nyílt szavazással történik.
c./ Az elnökség megbízása öt évre szól.

21. Az Egyesület képviselői:
Az Egyesületet az elnök a titkár és a alelnök képviselik.
A fentiek az egyesület képviseletére külön-külön, önállóan is jogosultak

22. Összeférhetetlenségi kikötések
A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem
vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél
szerinti juttatás.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide
nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által
tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően
nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.

23. Az Egyesület vagyona:
a./ Az Egyesület vagyona tagdíjakból, adományokból és egyéb bevételekből tevődik össze.
b./ Az Egyesület működése érdekében a tagok évente az alábbi tagdíjakat fizetik:
– természetes személy tagok: min. 100 Ft.
– jogi személyek: min. 5000 Ft.

24. Az Egyesület megszűnik, ha:
 az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),
 a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,
 a bíróság feloszlatja,
 a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti
vagy megállapítja megszűnését,
 a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,
és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.

25. Ellenőrző Bizottság
Az Egyesületnél háromtagú Ellenőrző Bizottság választása kötelező, ha az Egyesületi
vagyon az 50.000.000 Ft.-ot meghaladja. Amennyiben a tagok indokoltnak tartják
Közgyűlésen ezen értékhatár alatti vagyon megléte esetén is választhatnak Ellenőrző Bizottságot.
Az Ellenőrző Bizottság tagjainak mandátuma 5 évre szól.
Az Ellenőrző Bizottság határozatképes, ha 3 fő jelen van; határozathozatal módja:
egyszerű szótöbbség, de 2 fő jelenléte esetén a döntéshozatal csak egyhangúan történhet.
Ülései nyilvánosak.

A Közgyűlés az Egyesület működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének
ellenőrzésére háromtagú – akik az Egyesületben más tisztséget nem töltenek be –
Ellenőrző Bizottságot választ. A tagok maguk közül választanak elnököt.
A Bizottság tevékenységét a Bizottság elnöke irányítja. Feladata ellátásához külső
szakértőt is igénybe vehet. A Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, a
munkarendjét, az ellenőrzés rendjét maga határozza meg.

A Bizottság feladatai:
 az Egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata,
 a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok előírásának ellenőrzése,
 a tagdíj befizetések ellenőrzése,
 az előirányzott bevételek, kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata,
 a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése.
A Bizottság tagjai feladatuk ellátása során jogosultak az Egyesület gazdálkodásával
kapcsolatos bármely iratba betekinteni, tisztségviselőktől tájékoztatást kapni, a testületi
üléseken tanácskozási joggal részt venni.
Az ellenőrzés megkezdésétől, annak eredményéről a Bizottság elnöke az Egyesület
elnökségét írásban tájékoztatja. A Bizottság indokolt esetben kezdeményezheti a
rendkívüli közgyűlés összehívását.
A Bizottság elnöke a Bizottság tevékenységéről az Egyesület Közgyűlésének írásban
köteles beszámolni.
Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a
döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan
jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény
(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve
enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; a vezető
tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak
megtételétől számított harminc napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E
határidő eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv és az ügyvezető szerv
összehívására a felügyelő szerv is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

26. ZÁRADÉK
Jelen Alapszabály a Közgyűlés 2/ 2014 és a 4/2014. Rónaőrző Természetvédelmi
Egyesület határozat alapján módosult.
Jelen létesítő okiratban módosított rendelkezések vastagon szedve kiemeltek. A korábbi
létesítő okirat Ectv-nek megfelelő része, létesítő okirat kötelező tartalmi elemei: dőlt betűvel
kiemeltek, Tpk. 61. 373/1995/29. szám alatti változás átvezetése iránti eljárásban a
rendelkezések vastagon szedve és aláhúzva kiemeltek. Az egységes szerkezetű okirat
elkészítésére a létesítő okirat alábbi változásai adtak okot:
5. Az egyesület feladatai módosult a közhasznú tevékenységek megjelölésével, korábbi
konkrét feladatok kibővítése d. pont után , korábbi tevékenységek megtartása mellett,
7.2. eredményfelhasználásra vonatkozó rendelkezés Ectv. szerinti módosítása,
7. 3. gazdasági tevékenységekre kiterjed az Ectv. szabályozása,
7.4. nyilvános ülés szerveknél,
7.5. iratbetekintés rendje Ectv szerint,
7.6. honlap jelölése a döntések nyilvánosságánál,
7. 7. működés nyilvánosságának biztosítása,honlap jelölése
7. 8. közvetlen politikai tevékenység szabályozása korábbi 7. bekezdés után
7.9. határozatok közlésének szabályozása,
12. Ellenőrző Bizottság felállítása a bevétel miatt,
13. e. ) éves beszámoló elfogadása a közhasznúsági jelentés helyett,
ismételten korábbi 13. e. Elnökség és Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása,éves
beszámoló jóváhagyásának szabályai,
14. Elnökség tagjai: korábbi ügyvivői tisztség megszüntetése és alelnöki tisztség létrehozása,
16. Határozatképesség szabályainak pontosítása,
17. 1. meghívók kiküldése,
17.3. Határozatok Tára, jegyzőkönyvvezetéséről rendelkezés módosítása,
19. Határozathozatal 2 fő esetén,
20. c. tisztségviselők mandátuma 5 évente jár le,
21. korábbi gazdasági ügyvivő helyett az alelnök a képviselő,
22. összeférhetetlenség szabályai,
24. egyesület megszűnésének esetei,
25. Ellenőrző Bizottság felállítása, értékhatár Ectv. szerinti jelölése, hatáskör az Ectv.
szerint,

Alulírott Papp László elnök és Gyarmathy István titkár szervezeti képviselőként a fentebbi
határozat mellékelésével igazoljuk, hogy a létesítő okirat jelen egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Debrecen, 2014. május 18.
(Papp László elnök) (Gyarmathy István titkár)